Ταυτότητα ΚΕΣΥ Πέλλας


Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4547/2018 και αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ.,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018, είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Όπου στις διατάξεις της σχετικής απόφασης γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες, νοούνται και τα Ε.Κ. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.

ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:

 1. της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
 2. των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
 3. της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
 4. της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
 5. της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Οργάνωση ? Λειτουργία

 1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ., λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τη 20η Ιουλίου εκάστου έτους, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως,από ώρες 08:00 έως 16:00. Το ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού,
 2. εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού για επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν. Κατά τις ημέρες απογευματινής λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που προσφέρει υπηρεσία, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, ημερησίως, το 6ωρο ωράριό του. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. δεν λειτουργούν από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 1η Ιανουαρίου και από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εκάστου έτους.
 3. Το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελείται από τον/την Προϊστάμενο και τα λοιπά μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και τον/τη διοικητικό/ή υπάλληλο. Οι θέσεις ανά κλάδο εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) εκάστου Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 129064/ΓΔ5/27-7-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3233) και οι φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και του διοικητικού προσωπικού, τηρούνται στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 4. Τα μέλη του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τα καθήκοντά τους, κατά περίπτωση, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλο για την τήρηση του απορρήτου, εντός των δομών του Κ.Ε.Σ.Υ. ή εντός της σχολικής μονάδας, ανάλογα με το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται.
 5. Οι άδειες του προσωπικού δεν προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., εκτός αυτών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, τη χορήγηση των οποίων κρίνει και εισηγείται ο προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. και αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
 6. Κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. φέρει σφραγίδα με την ονομασία του.

Στοιχεία Επικοινωνίας Κ.Ε.Σ.Υ. Πέλλας

Kέντρο  Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής  Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Πέλλας

Προϊσταμένη :  κ.  Γεωργία Μπουρδομπούρα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κ.Ε.Σ.Υ. Πέλλας με τους παρακάτω τρόπους:

Ταχ. Διεύθυνση :   Φλωρίνης 73 Έδεσσα , Τ.Κ. : 58200

Τηλ. Κέντρου :   2381051450     Fax :   2381051452

Τηλ. Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού :   2381051169

e-mail :   mail@kesy.pel.sch.gr

Διεύθυνση Ιστοσελίδας ΚΕΣΥ Πέλας : 
http://kesy.pel.sch.gr/