Υποστήριξη Έργου Σχολ. Μονάδων

Υποστήριξη έργου Σχολικών Μονάδων από τα ΚΕΣΥ

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τη σύνταξη και την υλοποίηση των βραχυχρόνιων προγραμμάτων παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών/τριών καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

α) η υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, της πρόληψης της σχολικής διαρροής και της δημιουργίας μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών,

β) η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα,

γ) ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας,

δ) η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας,

ε) η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης,

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και σε άλλα θέματα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 4547/2018, ύστερα από τη διατύπωση σχετικών αιτημάτων εκ μέρους των σχολικών μονάδων. Οι σχετικές παρεμβάσεις υποστήριξης δύνανται να αφορούν ζητήματα:

 α)   ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών,

 β)   πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που χρήζουν παρέμβασης και

 γ)   επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη σχολική κοινότητα που χρήζουν αντιμετώπισης.