Σχολές Εκτός Μηχανογρ. _ Εικαστ. Εφαρμ. – Πλαστ. Τεχνών κλπ