Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)

Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε ΣΔΕΥ συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η ΕΔΕΑΥ συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της ΣΜΕΑΕ που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ.

Κάθε ΕΔΕΑΥ αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

 • α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επιτελεί ρόλο συντονιστή και αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του στη διεύθυνση της μονάδας,
 • β) έναν (1) εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, που υπηρετεί στη σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ,
 • γ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ,
 • δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ,
 • ε) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Στις συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι ΕΔΕΑΥ συνεδριάζουν για το σχεδιασμό ΕΠΕ, καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.

Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η ΕΔΕΑΥ μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών.Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητά τη συνδρομή και μελών άλλων ειδικοτήτων του ΕΕΠ που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ. Γραμματέας της ΕΔΕΑΥ ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται από το σύλλογο διδασκόντων.


Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ

Οι ΕΔΕΑΥ ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

 • α) διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα ΚΕΣΥ των μαθητών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης ? γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11. Για την παραπομπή των μαθητών απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων και αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την ΕΔΕΑΥ και να εκτίθενται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών,
 • β) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης,
 • γ) διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (ΙΠΔ) Κέντρα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς,
 • δ) εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των ΕΠΕ, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ΚΕΣΥ, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του μαθητή,
 • ε) εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης,
 • στ) συνεργάζονται με τα ΚΕΣΥ για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7, και, ιδίως, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου,
 • ζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως ΙΠΔ Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.

Οι ΕΔΕΑΥ συνεργάζονται συστηματικά με το οικείο ΚΕΣΥ, το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω:
α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔΕΑΥ με μέλη του προσωπικού του ΚΕΣΥ,
β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ, σε συνεργασία με το Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του οικείου ΣΔΕΥ