Επαγγελματικά Δικαιώματα

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης _ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων _ Σ.Α.Ε.Π.

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας _ Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΕΕ_ΕΠΑΛ_ΦΕΚ-210_30-01-2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ _ΤΕΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ _ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ _ ΝΕΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ _ ΣΚΛΕ

Επαγγελματικά Δικαιώματα :