Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Υποστήριξη

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:

H διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών σύμφωνα με την περίπτ.α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 περιλαμβάνει κατά περίπτωση:

α)   τη διαδικασία καταγραφής αναγκών περαιτέρω αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 3,

β)   τη διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης και έκδοσης έκθεσης αξιολόγησης/γνωμάτευσης σε ατομικό επίπεδο, σύμφωνα με την παρ. 4,

γ)   τη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων, όπως έκθεση κοινωνικού ιστορικού, εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση και λοιπές αξιολογήσεις αρμοδιότητας άλλων μελών του Ε.Ε.Π.,

δ) τη διαδικασία κατάρτισης εισηγήσεων, όπου προβλέπεται εισηγητική αρμοδιότητα των Κ.Ε.Σ.Υ.,

ε) την τήρηση αρχείου ατομικών φακέλων των αξιολογούμενων μαθητών/τριών,

στ) τη διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10 του ν. 4547/2018, τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και τις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προγραμματίζουν και διεξάγουν δράσεις διερεύνησης των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς τους. Σκοπός αυτών των δράσεων είναι ο εντοπισμός:

α) πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στους/στις μαθητές/τριες, έγκαιρη αξιολόγησή τους και παρέμβαση και

β) ο εντοπισμός πιθανών δομικών φραγμών στη μάθηση εντός της σχολικής κοινότητας για όλους τους/τις μαθητές/τριες.

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης αναγκών, οι μαθητές/τριες για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες δυσκολίες ψυχοκοινωνικού τύπου καταγράφονται και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων αξιολογούνται περαιτέρω από τα Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις ? γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του ν.του άρθρου 11 του ν. 4547/2018.

Aξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και αναγκών των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης, διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν:

i) την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,

ii) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,

iii) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής,

iv) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές,

v) την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τα άτομα με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας,

vi) η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε.,

vii) η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης,

viii) η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου,

Σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού:

Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ.3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10, όπου αυτές λειτουργούν, προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν.

Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.:

  α) αίτηση των γονέων ή, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και

  β) αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών.